Prestigious award 'Sri Lankabhimanya' to Karu | Sunday Observer

Prestigious award 'Sri Lankabhimanya' to Karu

3 February, 2023

The most prestigious lifetime award 'Sri Lankabhimanya' Award was conferred on Hon. Deshabandu Karu Jayasuriya by the President at the President’s House, Colombo.

Comments